DPŠ, MBA

Garantka doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ) v Skalici: doc. PhDr. Zlata, Ondrušová, PhD. - zlata.ondrusova@gmail.com  , 0902 189 29

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu:

 

Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium:

 

1. Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov sociálneho zamerania – učiteľ  a študent a

 

2. Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa zdravotníckych predmetov – učiteľ a študent.

 

Podmienkou prijatia je:

 

a) pre štúdium DPŠ sociálneho zamerania -  učiteľ

- ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) v ŠO Sociálna práca  a príbuzných štud. odboroch, v ktorých boli vykonané štátne skúšky, (dokladá sa diplom a vysvedčenie z VŠ – fotokópia)                                                      

- odovzdanie prihlášky na štúdium s jednou fotogr.                                                                                                               

- úhrada poplatkov spojených s týmto štúdiom

 

b) pre štúdium DPŠ sociálneho zamerania - študent

- zápis do 1. Ročníka Mgr. štúdia v štud. odbore Sociálna práca                                                                                     

- úhrada poplatkov spojených s týmto štúdiom

 

c) pre štúdium DPŠ nelekárske zdravotnícke predmety – Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy – učiteľ

- ukončené vzdelanie druhého stupňa , ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo obsah štud. programov a vykonané štátne skúšky, ktoré má akreditované VŠ ZaSP sv. Alžbety ( dokladá sa fotokópia diplomu, vysvedčenie )                                                                                              

 

- odovzdanie  prihlášky na štúdium s jednou fotografiou                                                                                                            

 

- úhrada poplatkov

 

d) pre štúdium DPŠ nelek. zdrav.predmetov – študent

- zápis do 1. ročníka Mgr. V odbore Ošetrovaterľstvo, Verejné zdravotníctvo a LVM                                                   

– úhrada poplatkov

 

Poplatky spojené so štúdiom:       

1. semester: 30.- € prihláška, 30.- € zápis, 190 € školné spolu 250.- €

2. a 3. sem. 190.- € školné

4. sem. 190.- € školné, 55,- €  záverečné skúšky, spolu 245,- €

Viac tu: https://ustav-dr-p-blahu-skalica.webnode.sk/news/informacie-o-dps/

Účet pre platby DPŠ: IBAN SK78 1100 0000 0026 2403 8735

VS : dátum narodenia, v poznámke meno študenta

 

Garant MBA štúdia v Skalici: Dr.h.c. mult. PhDr. ThLic. PaedDr. Juraj Herdics, PhD.