Informácie o DPŠ

31.01.2018 00:00

Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2017/2018

Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium :

1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov sociálneho zamerania – učiteľ  a študent     a

2. Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa zdravotníckych   predmetov – učiteľ a študent.

Podmienkou prijatia je :

a) pre štúdium DPŠ sociálneho zamerania -  učiteľ

- ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa ( Mgr.) v ŠO Sociálna práca  a príbuzných štud. odboroch, v ktorých boli vykonané štátne skúšky, ( dokladá sa diplom a vysvedčenie z VŠ – fotokópia )                                                      

- odovzdanie prihlášky na štúdium s jednou fotogr.                                                                                                               

- úhrada poplatkov spojených s týmto štúdiom

b)  pre štúdium DPŠ sociálneho zamerania - študent

- zápis do 1. Ročníka Mgr. štúdia v štud. odbore Sociálna práca                                                                                     

- úhrada poplatkov spojených s týmto štúdiom

c) pre štúdium DPŠ nelekárske zdravotnícke predmety – Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy – učiteľ

- ukončené vzdelanie druhého stupňa , ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo obsah štud. programov a vykonané štátne skúšky, ktoré má akreditované VŠ ZaSP sv. Alžbety ( dokladá sa fotokópia diplomu, vysvedčenie )                                                                                               - odovzdanie  prihlášky na štúdium s jednou fotogr.                                                                                                             

– úhrada poplatkov

d) pre štúdium DPŠ nelek. zdrav.predmetov – študent

- zápis do 1. ročníka Mgr. V odbore Ošetrovaterľstvo, Verejné zdravotníctvo a LVM                                                   

– úhrada poplatkov

Poplatky spojené so štúdiom :        1. semester              30.- €  prihláška, 30.- € zápis, 190 € školné spolu 250.- €

                                                    2.  a 3. sem.            190.-€  školné

                                                    4. sem.                   190.-€  školné , 55,- €  záverečné skúšky , spolu 245,- €

Prihlášky treba podať  na vedenie Ústavu v Skalici