Informácie o prijímacom konaní

12.01.2018 08:25

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici
Palackého č. 1
P. O. Box č. 104
810 00 Bratislava

 

Rektor

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., mult.

 

Informácie o prijímacom konaní pre I. (Bc.) stupeň štúdia

Školné na VŠZaSP sv. Alžbety pre záujemcov o štúdium 1. (Bc.) stupňa štúdia v ak. roku 2018/2019, ktorí zašlú prihláškový spis do 28. 02. 2018 bude so zľavou 20% pre prvý semester (zimný):

- PRIJÍMACIE KONANIE ........................ 50 €
- ZÁPISNÉ ................................................... 95 €
- ŠKOLNÉ za prvý semester so zľavou a bez zľavy

v ak. roku 2018/2019 Forma štúdia / Odbor štúdia

Školné za semester

I.(Bc.)

Školné za I. semester (zimný)

zľava 20 %

Externá forma:

Sociálna práca

260 €

208 €

Ošetrovateľstvo

260 €

208 €

Denná forma:

Sociálna práca

350 €

280 €

Ošetrovateľstvo

390 €

312 €

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠOK:

Poštou:

VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici
Študijné oddelenie
P.O. BOX 104
810 00 Bratislava

 

Osobne: VŠZaSP sv. Alžbety, Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici, Potočná 58

Informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia budú zverejnené na stránke: www.vssvalzbety.sk

 

Prečo si vybrať našu VŠ?

 

- možnosť výberu z 101 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia

- 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 programov zahraničných a 61 vedeckých projektov

- možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža, Vietnam atď.)

- možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu v angl. jazyku)

- na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných

- od roku 2012 úspešná medzinárodná akreditácia

- počas posledných komplexných akreditácií bola v roku 2008 a 2015 zaradená v spoločenských a behaviorálnych vedách v kategórii A- a v lekárskych vedách A a bola zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu

- minister školstva udelil našej VŠ 3x (2005, 2010, 2012) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, 1x Vedec roka, 2x Prestížna organizácia výskumu a vývoja

- vysoká škola v SR s najnižším školným

- v troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej VŠ šiestu až ôsmu najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní 36 vysokých škôl

- nízka nezamestnanosť absolventov – sociálne vedy 5,32 % a zdravotnícke vedy 4,2 %

- hodnotenie zo strany študentov v anonymnom hodnotení študentských ankiet v rozmedzí A- B (4,1 – 4,8)

- VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity

- VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena Európskej asociácie univerzít (EUA)

- možnosť ubytovania – internát 5 min. od železničnej stanice a 10 min. od rektorátu v centre mesta

 

Akreditované študijné programy

Názov študijného programu Miesto Druh štúdia Forma štúdia Dĺžka štúdia v rokoch
Sociálna práca
Sociálna práca v zdravotníctve
Skalica
Skalica
Bc.
Mgr.
D/E
E
3/4
3
Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľstvo
Skalica
Skalica
Bc.
Mgr.
D/E
E
3/4
3

 

 Doplnkové pedagogické štúdium