Prihláste sa na štúdium Psychológie v Skalici

14.06.2017 11:44

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave, Ústav Dr. Pavla Blahu v Skalici

a
VYSOKÁ ŠKOLA MENEŽMENTU   Varšava / Warsaw Management University
 

Dovoľujú si oznámiť všetkým záujemcom , že v akademickom roku 2017/18 otvoria dvojročné magisterské štúdium ( II. stupeň ) v študijnom odbore VŠEOBECNÁ PSYCHOLÓGIA

Podmienkou prijatia je ukončené bakalárske štúdium (Bc.) v danom alebo príbuznom odbore

Absolventi po úspešnom ukončení štúdia dostanú diplom v poľštine i v angličtine, platný v rámci Dohovoru o uznávaní vysokoškolského vzdelania z roku 2006 v celej EÚ.

Prihlášku na štúdium treba zaslať do 31.júla 2017 na adresu Konzultačné stredisko WMUv Skalici, Potočná 58, 909 01 Skalica.

Poplatky spojené so štúdiom :

Prvá splátka v akademickom roku 2017/2018 je:
-        poplatok za prijímacie konanie pre Mgr. štúdium 50,- eur,
-        zápisné do prvého ročníka (Mgr.) 140,- eur,
-        školné na akademický rok 2017/2018 – 550,- eur (1. semester).
Spolu: 740,- eur.

Za druhý semester sa platí vo februári 2018.

Školné a poplatky na štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet ACADEMIA PRIMA, a to do 31. júla 2017.
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, Tomášikova 48                                číslo účtu:                   SK8909000000005109216545,
variabilný symbol:     dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR),
poznámka:                  priezvisko a meno podľa občianskeho preukazu.
Doklad o zaplatení treba zaslať aj na adresu: KS  WMU , Potočná 58, 909 01 Skalica

Doplňujúce informácie o štúdiu,  ako i o príbuznosti odborov a jeho organizácii získate u p. Mgr. Moniky Katunskej, MBA na t.č. +421 0911 410 907 a  na e-mail : ustav.blahu@seuniversity.eu

 

Prihláška psychologia_Bratyslava 2014-15 Z Słowacja_PL-SK.doc (168448)