Študijné odbory pre ak. rok 2013/2014 Skalica

19.01.2013 09:36

 

 

 

V akademickom roku 2013/14 otvárame nasledujúce študijné odbory:

Ošetrovateľstvo externá forma (Bc)- pre sestry s praxou, dĺžka štúdia 3 roky

Ošetrovateľstvo  denná forma(Bc) - pre absolventov stredných škôl, dĺžka štúdia 3 roky

Ošetrovateľstvo denná kombinovaná forma(Bc) - pre zdravotníckych asistentov s praxou, dĺžka štúdia 4 roky

Verejné zdravotníctvo denná forma (Bc) - pre absolventov stredných škôl, dĺžka štúdia 3 roky(Pod BA)

Psychológia denná forma (Bc) - pre absolventov stredných škôl, dĺžka štúdia 3 roky(Pod BA)

Verejné zdravotníctvo externá forma(Bc) - prax 1 rok, dĺžka štúdia 3 roky (Pod BA)

Sociálna práca externá forma (Bc) - pre absolventov stredných škôl, dĺžka štúdia 3 roky

Ošetrovateľstvo externá forma (Mgr), dĺžka štúdia 2 roky (Pod BA)

Sociálna práca externá forma (Mgr) , dĺžka štúdia 2 roky (Pod BA)

Prihlášky prijímame do 30.3. 2013 na adrese: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, študijné odd., Palackého 1, 810 00 Bratislava

Podmienky:

vypísané tlačivo prihlášky na VŠ v príslušnom stupni štúdia

životopis - podpísaný

doklady o nadobudnutej kvalifikácii( prefotené výročné vysvedčenia zo SŠ, overené maturitné vysvedčenie)

doklady o praxi ( ošetrovateľstvo externé a ošetrovateľstvo denná kombinovaná forma, verejné zdravotníctvo-externá)

potvrdenie o zaplatení poplatku za príjmacie konanie

úspešné vykonanie príjmacích skúšok ( psychológia- test z biológie + ústny pohovor)