Témy rigoróznych prác pre rok 2017/2018

Témy rigoróznych prác si môžu navrhnúť  záujemcovia o rigoróznu skúšku. Téma bude následne schválená, prípadne konzultovaná, vedúcim Katedry sociálnej práce Jána Havlíka v Skalici. Súčasne Vám ponúkame zoznam tém na výber: 

1. Metódy sociálnej rehabilitácie ľudí bez domova

2. Návrh na legislatívne zmeny systému obecného zriadenia z pohľadu výkonu pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci

3. Návrh systému sprostredkovania zamestnania pre ľudí bez domova

4. Systém sociálnych služieb pre ľudí bez domova v Bratislavskom samosprávnom kraji

5. Deinštitucionalizácia sociálnej pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím

6. Význam komunitných centier a terénnej sociálnej práce v pomoci sociálne vylúčeným komunitám Rómov

7. Prínos rehoľných spoločenstiev na rozvoj charity
 
8. Dejiny sociálnej práce z pohľadu regiónu Skalica
 
9. Sociálne dielo a prínos dr. Antona Srholca pre rozvoj slobody a demokracie
 
10. Prínos Dr. Pavla Blahu pre sociálny rozvoj Slovenska
 
11. Prínos ct. Jána Havlíka pre rozvoj slobody a demokracie na Slovensku
 
12. Manažment III. sektora v oblasti sociálnej politiky

13. Územná samospráva ako subjekt komunálnej sociálnej politiky

14. Sociálna politika v procese Európskej integrácie  
(vedieť popísať zmeny v sociálnej politike pred vstupom a po vstupe do EÚ)
 
15. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE DOSLEDKY SYSTÉMOVÉHO TÝRANIA DETÍ
 
16. OSTRAKIZÁCIA RÓMSKYCH DETÍ PRI OCHRANE PRÁV DIEŤAŤA A NÁVRH INTERVENČNEJ METODIKY SOCIÁLNEJ PRI SANÁCII STAVU
 
17. APLIKÁCIA EURÓPSKYCH PRÁVNYCH NORIEM PRI ZABEZPEČOVANÍ NAJLEPŠIEHO ZÁUJMU DIEŤAŤA PO ROZPADE NUKLEÁRNEJ RODINY
 
18. MEDIÁCIA AKO METÓDA SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU V KRÍZE
 
19. ÚLOHA ŠKOLY PRI DODRŽIAVANÍ PRÁV DIEŤAŤA PO ROZPADE NUKLEÁRNEJ RODINY