Termíny zápisov:

Zápisy 2014-2015 (100714) web 1107.pdf (246,2 kB)

 

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov, sestry, zdravotníckych asistentov a záujemcov o vysokoškolské štúdium

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Ústav Dr. Pavla Blahu Skalica, Potočná 58, č.t. : +421 34 628 5165,  

e-mail:

batkova.katarina@gmail.com ,+421 911 410 907   a 

miladadubinakova@gmail.com ,+421 944 447 416

 

V akademickom roku 2014/2015 otvorí štúdium v Bc. študijnom odbore

OŠETROVATEĽSTVO     -   denná, denná kombinovaná forma štúdia ( 6 semestrov ) a      externá forma  ( 6 semestrov )

SOCIÁLNA PRÁCA         -  denná a externá forma štúdia ( 6 semestrov )              

Záujemcovia o štúdium sa podrobnosti o podmienkach, náplni. poplatkoch a formách štúdia dozvedia na stránkach školy : www.vssvalzbety.sk, http://ustav-dr-p-blahu-skalica.webnode.sk/news/nove-informacie/ , alebo na hore uvedených e-mailových adresách a  kontaktných telef. číslach.

Prihlášky na štúdium treba podať na novom tlačive  do 7. júla 2014 . Do prihlášky uveďte : pracovisko Skalica.

Prijímacie konanie na rok 2014/15

Podmienky prijatia

16.01.2014 10:48
PK podmienky.pdf (485,6 kB)   Je treba použiť nové tlačivo prihlášky. Stiahnete tu: 14-15PrihlkanaV-bakalrskystupe.pdf (464,8 kB)

VŠ INTERNÁT

Nové informácie

10.01.2014 11:00
Objekt VŠ internátu v Skalici je vhodný na ubytovanie (izby 1,2,3-posteľové, s kúpeľňou a WC, TV v niektorých izbách, celý objekt s Wi-Fi), poriadanie seminárov a školení, jednorázové oslavy ( v suteréne klenbená zariadená pivnica pre cca 20-25 ľudí), prípadne aj ako kancelárske priestory na...

DPŠ - nová skupina

Kontakt

20.11.2013 09:32
Spoločný mail dpsskalica@gmail.com

informácie

11.11.2013 10:39
Naša VŠ sa rozhodla spustiť ešte v tomto ak. roku novú skupinu DPŠ, tentokrát aj pre záujemcov (absolventov) iných VŠ. Základné informácie sa dozviete tu: DPŠ zákl info.doc (71,5 kB)   - pozor zmena školného!!   Poplatky za štúdium sú (ZMENA): 30,- Eur prihláška , 30,- Eur...

Náhradný a opravný termín štátnic bol stanovený vedením školy na 26.9.2014 o 9.00 hod.

 
Do konca júna doručte na pracovisko Prihlášku na štátnu skúšku (riadny, opravný termín), 2x prácu, 1x CD, Analytický list, Protokol o kontrole originality, Licenčnú zmluvu, posudok školiteľa (podpísaný školiteľom) + Lic. zmluvu k posudku (podpísanú).

OZNAM

OZNAMY PRE SP

22.10.2013 09:28
Termíny prednáškových blokov v ak. roku 2014/2015 - zimný semester. (SP) 1.roč. - soboty - od 13.9.2014 2.roč. - 15. - 20.9. a 6. - 11.10.2014 3.roč. - 8. - 12.9. a 29.9. - 3.10.2014 1.roč./2.stup. - 11.11. - 14.11 a 18.11 - 21.11. ZMENA!!!!  2.roč./2.stup. - 15. - 19.9. a 29.9. -...

OZNAM

 

Oznam pre študentov v štátnicovych ročníkoch a pre tých, ktorí štátnice mali v ak. roku 2012/13

 

Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).

2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.

3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude ďalší rok.

4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

 

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.