Kontakt

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
Ústav Dr. Pavla Blahu

Potočná 58
909 01 Skalica

Korešpondenčná adresa.
VŠZaSP sv. Alžbety

Ústav Dr. Pavla Blahu
P. O. Box 167
909 01 Skalica
SR

Vedenie Ústavu Dr. Pavla Blahu:

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Zástupkyňa vedúceho ústavu :

PhDr. Monika Katunská, MBA

Vedúci Katedry sociálnej práce Jána Havlíka

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
garant odboru Sociálna práca
Email: ludiabezdomova@gmail.com

Telefón: (+421) 0911 989 028

Asistentka vedúceho Katedry sociálnej práce Jána Havlíka, koordinátorka DPŠ:
PhDr. Monika Katunská, MBA
Email: 
ustav.blahu@seuniversity.eu
Telefón: 0911 903 085, 0911 410 907

 

Konzultačné hodiny:
Skalica:
po telefonickej / e-mailovej dohode v piatky na Potočnej 58, v priestoroch VŠ na 1. posch.
Bratislava : po telefonickej/e-mailovej dohode Nám. slobody 3 v priestoroch VŠ

ustav.blahu@seuniversity.eu

health.skalica@seuniversity.eu

 

Zástupca vedúceho pracoviska pre zdravotnícke odbory a zahraničie:

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.
e-mail: ivan.bartosovic@gmail.com

 

Vedúca Katedry ošetrovateľstva:
Doc.PaeDr.et Mgr Zacharová Eva PhD,mim.prof.
e-mail: eva.zacharova@seznam.cz
 
Zástupkyňa vedúcej katedry:
doc. PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD., MPH
e-mail: ados.dada@gmail.com 
 
Asistentka zástupcu vedúceho pracoviska pre zdravotnícke odbory a Katedry ošetrovateľstva:
PhDr.Monika Magyaricsová
e-mail: asistentkavssi@gmail.com
Telefón: 0911410908
 

Garant MBA štúdia v Skalici:
Dr. h. c. mult. PhDr. ThLic. PaedDr. Juraj Herdics, PhD. 

 

Garantka doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ) v Skalici:

doc. PhDr. Zlata, Ondrušová, PhD.
Email: zlata.ondrusova@gmail.com
Telefón: 0902 189 294

 

Vedecko-výskumné centrum prof. Vladimíra Krčméryho v Skalici:

RNDr. Ľubomír Oláh, PhD. (štatistika)
PhDr. Jozef Mezei, PhD. (rómske štúdie) 

 

Profesori / Professors:

Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krcmery, DrSc. FRSP, FACP

 (rektor a zriaďovateľ VŠ) 

prof. PhDr Alžbeta Mrázová, PhD. MPH

prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.

(prorektor pre zahraničné humanitárne projekty)

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

(riaditeľ Ústavu doktorandského štúdia a prorektor VŠ)

prof. Ing. Libuše Radková, PhD.

prof. et. doc. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH

prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.

prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD.

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

 

Docenti / Docents: 

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.

(poradca pre ŤZP študentov)

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mim. prof.

doc. ThLic. Pavol Zemko, PhD.

doc. PhDr. Martin Jurašek, PhD.

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

doc. Ing. Anton Doktorov, PhD.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.

doc. PhDr. Ing. Alena Bašistová, PhD. 

doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.

(riaditeľka Ústavu doplnkového pedagogického štúdia - Skalica)

doc. ThDr. Ferdo Kubík, PhD.

doc. PhDr. Miroslav Palun, PhD.

doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.

doc. MUDr. Lýdia Smoleňová, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Marián Bartkoviak, PhD.

doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc., mim. prof. 

doc. ThDr. PaedDr. Gyorgy Herdics, PhD., mim. prof.

doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

 

Odborní asistenti / Associate Professors:   

Mgr. František Neupauer, PhD.

Mgr. Peter Pollák, PhD.

Mgr. Blanka Hofbauerová, PhD.

PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.

RNDr. Darina Karvajová, PhD.

RNDr. Ľubomír Oláh, CSc.

(poradca pre metodológiu výskumu)

PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Mgr. Róbert Kováč, PhD. 

PhDr. Gabriela Ručková, PhD.

PhDr. Alžbeta Rudolfová, PhD.

PhDr. Martina Utešená, PhD.

PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA

Mgr. Rastislav Dlouhý, PhD.

(správca UPC bl. Zdenky Schelingovej) 

Mgr. Oliver Brezinský, PhD.

PhDr. Martin Mráz, PhD.

Mgr. Michal Kratochvíla, PhD.

Mgr. Martin Fero, PhD.

PhDr. Oľga Škorecová, PhD.

PhDr. Vojtech Ružička, PhD.

JUDr. Alena Mátejová, PhD.

PhDr. Oto Lobodáš, PhD.

PhDr. Monika Miklošková, PhD.

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

(koordinátorka odbornej praxe)

 

Asistenti / Assistants:

JUDr. Ing. Ivan Šimko

Ing. Miroslav Kollár

(hlavný kontrolór VŠ)

JUDr. Naďa Šebová

Mgr. Ivana Mrázková

Ing. Ján Hero

Mgr. Martina Ondrejková

Mgr. Peter Szabo

Mgr. Katarína Zollerová

 


Pracovisko odborej praxe - sociálna práca:
RESOTY – resocializačná komunita Antona Srholca
Pri Trati 13, Podunajské Biskupice
821 06 Bratislava
web: www.resoty.sk
Facebook: https://www.facebook.com/michal.olah.RESOTY                                                

 

Kontaktujte nás