Rigorózne konanie

Vážení úspešní absolventi štúdia odborov Sociálna práca v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo,
ponúkame Vám možnosť absolvovať rigorózne konanie v Skalici. Všetky podmienky sú zhodné s podmienkami v Bratislave (viď https://www.vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie). V žiadosti o zaradenie na rigorózne konanie je potrebné dopísať DP Skalica.
Zároveň je však potrebné všetky písomnosti doručiť do Skalice.

 

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave realizujú v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách § 53 ods.8 a § 63.

 

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v danom študijnom odbore:
a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe,
b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
Podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. sa po vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce priznávajú nasledovné tituly: „doktor filozofie“, v skratke „PhDr.“ - v odboroch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a v odbore sociálna práca.

Obhajoba rigoróznej práce je súčasťou vykonania rigoróznej skúšky v študijnom odbore, v ktorom získal študent vysokoškolské vzdelanie.

Rigoróznou prácou sa overuje schopnosť študenta na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Rigorózna práca má byť pôvodná, originálna. Nesmie byť upravená alebo prepracovaná diplomová alebo iná postupová a kvalifikačná práca.Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí. Začína obhajobou rigoróznej práce a bezprostredne pokračuje ústnou skúškou z určených študijných predmetov. Pri obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam uvedeným v oponentskom posudku a odpovedá na otázky členov komisie.Výška poplatku za rigorózne konanie je 495 EUR. Výška poplatku za vydanie diplomu je 250 EUR.

 

Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore sociálna práca v zdravotníctve:

- práca má charakter inovatívnych podnetov pre sociálnu oblasť (teória a prax),
- zameranie na riešenie problémov v sociálnej oblasti,
- použitie SPSS programu na štatistické spracovanie údajov, využitie kvalitatívneho výskumu,
- početnosť vzorky respondentov pri kvantitatívnych analýzach,
- riešenie problémov v kontexte minimálne regionálneho priestoru, práca je výrazne odlišná od zamerania diplomovej práce.

 

Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore ošetrovateľstvo:

- aktuálnosť témy,
- zhodnotenie tvorivého prístupu pri riešení problémov, výber metód a techník,
- praktický prínos pre teóriu a ošetrovateľskú prax,
- použitie programu na štatistické spracovanie údajov, využitie kvalitatívneho výskumu,
- odlišnosť od zamerania diplomovej práce,
- formálna úprava práce, dodržiavanie citačnej normy, spracovanie zoznamu použitej literatúry. 

 

Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore verejné zdravotníctvo:

- aktuálnosť témy,
- zhodnotenie tvorivého prístupu pri riešení problémov, výber metód a techník,
- praktický prínos pre teóriu a verejno-zdravotnícku prax,
- použitie programu na štatistické spracovanie údajov,
- odlišnosť od zamerania diplomovej práce,
- formálna úprava práce, dodržiavanie citačnej normy, spracovanie zoznamu použitej literatúry. 


Dokumenty na stiahnutie:

Smernica č. 2/2015 o rigoróznom konaní v odbore Sociálna práca: Smernica č. 2-2015 o rigoróznom konaní v odbore Sociálna práca.pdf
Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie: v zmysle smernice Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie -tlačivo.doc 
Nahlásenie témy rigoróznej práce: Nahlásenie témy rigoróznej práce.doc
Prihláška na rigoróznu skúšku: Prihláška na rigoróznu skúšku.doc
Licenčná zmluva o použítí školského diela: Licenčná zmluva o použítí školského diela.doc
Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia: Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia.doc
Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie: Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie.doc