Dôležité!

06.06.2016 16:42

Milí študenti, venujte pozornosť nasledovnému:

Dodatok č. 1/2016 k Smernici rektora č. 1/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2015/2016 (zverejnené: „Infoportál – Smernice“, „Študijné oddelenie – poplatky“ a hlavná webová stránka našej VŠ). V prílohe dodatok k Smernici rektora č. 1 2016 o poplatkoch.doc (42496)