Informácie 2017/2018

11.01.2017 14:22
INFORMÁCIE o MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA a SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE - V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PRE BAKALÁRSKY a MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA 
 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ústav Dr. P. Blahu v Skalici, Potočná 58, 909 01, Skalica
 
Podmienky prijatia pre uchádzačov o Bc. štúdium: 
 
1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/) obsahuje: 
overenú kópiu maturitného vysvedčenia, Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2016/2017 doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne, najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium (§ 58 ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov). Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov). 
kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v prihláške, 
životopis (podpísaný), 
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní
doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo: 2626748634/1100, variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) - IBAN : SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, 
Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa zasielajte na adresu: 
 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Študijné oddelenie
(Ústav Dr. P. Blahu)  
Palackého č. 1
P. O. BOX 104 
810 00 Bratislava 
 
Osobné odovzdanie prihlášky: Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava
 
Absolventi Bc. štúdia našej VŠZaSP sv. Alžbety budú môcť pokračovať v pregraduálnom a postgraduálnom (PhDr., MBA, DPŠ) štúdiu za zvýhodnených podmienok!
 
 
Podmienky prijatia pre uchádzačov o Mgr. štúdium:
 
1. Vysokoškolské bakalárske vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou v odbore Sociálna práca alebo príbuzných odboroch ako napr. psychológia, sociológia, pedagogika a iné. 
2. Vyplnená prihláška na magisterské VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/)
 
Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa zasielajte na adresu: 
 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Študijné oddelenie
(Ústav Dr. P. Blahu)  
Palackého č. 1
P. O. BOX 104 
810 00 Bratislava 
 
Osobné odovzdanie prihlášky: Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava
 
Počas magisterského štúdia je možné na našom pracovisku zvýšiť si kvalifikáciu formou DPŠ - Doplnkového pedagogického štúdia. Od tohto školského roka môžete po ukončení štúdia na našom pracovisku v Skalici získať titul PhDr. (doktor filozofie v odbore Sociálna práca v zdravotníctve) a od roku 2017 vysoko v praxi hodnotené postgraduálne vzdelanie - MBA