Štruktúra záverečných prác v IMRADe

12.10.2016 00:00

Štruktúra magisterských prác IMRADe pre odbor Sociálna práca

(Bc. práce tiež odporúčame spracovať v štruktúre IMRAD podľa uváženia študenta a školiteľa)

 

I - Introduction (úvod)
M - Methods (metódy)
R - Results (výsledky)
D - Discussion (diskusia)

 

 

Introduction - "čo budem zisťovať" - úvod do problematiky / výskumný problém (čo chcem skúmať, na kom to chcem skúmať a prečo to chcem skúmať), teoretický (sociálny, kultúrny, politický, ekonomický...) rámec a a aktuálny stav riešenej problematiky doma a v zahraničí.

 

Methods - "ako to budem zisťovať" - formulácia a ciele výskumu, hypotézy (indikátory a východiská), príp. výskumné otázky - v závislosti od typu výskumu (kvantitatívny/kvalitatívny), metódy skúmania, organizácia (finančný a časový manažment) výskumu, vzorka respondentov + predvýskum (napr. sekundárna analýza dát).

 

Results - "čo som zistil" - výsledky, resp. matematicko-štatistické vyhodnotenie výskumu a overenie hypotéz (v prípade výskumných otázok odpovede na ne).

 

Discussion - "aký význam má moje zistenie" - kritické zhodnotenie, argumentácia a rekapitulácia výskumu, návrhy a odporúčania pre prax.

 

Bližšie informácie o IMRADe: IMRAD.pdf